مجتمع کشت و صنعت نوین در مشکین شهر در برگیرنده 60 هکتار باغات میوه نیز می باشد که تولید انواع میوه شامل سیب – هلو – بادام – گردو و … جز فعالیت های آن می باشد.