دانشگاه غیر دولتی نوین و دانشگاه جامع علمی و کاربردی فرهنگ و هنر اردبیل با بیش از 40000 دانشجوی شاغل به تحصیل و دانش آموخته در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در بیش از 36 رشته تحصیلی